Politika SBB-a

POLITIČKA POZICIJA, CILJEVI I NAČELA

SBB je bosanskohercegovačka narodna stranka političkog centra, otvorena za sve građane BiH, koji prihvataju njene programske ciljeve.

SBB se zalaže za očuvanje teritorijalnog integriteta i jačanje državnog suvereniteta i nezavisnosti BiH, kao nedjeljive države u kojoj su narodi BiH – Bošnjaci, Srbi i Hrvati – ravnopravni i konstitutivni na cijeloj teritoriji države.

SBB se zalaže za punopravno uključivanje BiH u Evropsku uniju i NATO te druge evropske i međunarodne organizacije, te za prestanak izolacije građana BiH.

SBB se zalaže za BiH kao sekularnu državu, uz osiguranje punih vjerskih sloboda i prava vjerskih zajednica.

SBB se zalaže za punu nezavisnost sudstva, zaštitu energetskih i drugih resursa, osiguravanje što masovnijeg zapošljavanja, razvijanje regionalne stabilnosti i saradnje, očuvanje kulturnog identiteta, te kulturne i prirodne baštine, zalaganje za prava Bošnjaka u zemljama regiona, borbu protiv diskiminacije po svim osnovama, te borbu protiv organiziranog kriminala i sistemske korupcije, rodbinsko –stranačkog zapošljavanja i vođenja takve kadrovske politike.

LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

SBB u centar svoje političke aktivnosti stavlja zakonsko reguliranje ljudskih prava i njihovo dosljedno provođenje.

SBB se protivi svakom obliku ekstremizma i njegovoj političkoj instrumentalizciji, čime se urušava jedinstvo BiH i stvara opasnost od etničkih podjela zemlje.

SBB je za BiH kao demokratsku domovinu svih građana i građanki, bez obzira na etničku, nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost, te da njeni građani učestvuju slobodno i ravnopravno u svim oblicima državnog života.

SBB je opredijeljen za ravnopravno učešće žena u svim javnim, kulturnim, društvenim i političkim aktivnostima, posebno u političkom životu. Poznato je da SBB u svom članstvu ima najveći postotak žena od svih drugih stranaka u BiH.

SBB je za izgradnju socijalne države, osiguranje naknada nezaposlenima, nemoćnim i osobama sa umanjenm sposobnostima, kao i za sindikalne slobode i radna prava, koja u SBB, smatramo neprikosnovenima.

ODGOVORNOST BH. POLITIČARA I ULOGA MEĐUNARODNE ZAJEDNICE

SBB će insistirati i istrajavati da što više kompetencija i odgovornosti domaći političari preuzimaju na sebe, te da arbitriranje međunarodne zajednice koristimo i tražimo jedino onda kada zaista nismo u mogućnosti doći do zajedničkog rješenja u institucijama sistema.

SBB podržava sva realna rješenja moraju postići domaći političari, razgovorom, dijalogom, dogovorom i kompromisom, i to u domaćim institucijama, shodno evropskim demokratskim standardima, koja mogu biti usvojena u parlamentarnj proceduri.

Da bi stvorile pretpostavke za zatvaranje Ureda Visokog predstavnika (OHR), neophodno je u cjelosti provesti Dejtonski sporazum i omogućiti da institucije BiH funkcioniraju bez prisustva OHR-a, te da nakon prilagođavanja ustavnog sistema bude onemogućen svaki vid blokade kada ovlasti OHR-a budu prenesene na bosanskohercegovačke institucije.

SBB smatra da bi Dejtonski sporazum trebalo provesti u cjelosti i bez izuzetaka.

VANJSKA POLITIKA

Strateški cilj SBB-a je punopravno članstvo BiH u NATO-u i Evropskoj uniji, a poseban značaj dajemo izgradnji međudržavnih odnosa sa Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom, kao i ostalim zemljama regije. SBB smara da je to zjednički interes svih naroda u BiH, jer doprinosi rješavanju unutrašnjih odnosa, kako u našoj, tako i u tim državama. Također, posebno značajnim smatramo razvijanje odnosa i jačanje saradnje sa zemljama-članicama EU, SAD-a i svim drugim vanim zemljama.

SBB satra da treba graditi prijateljske odnose sa zemljama Organizcije islamske konfrencije (OIC), s naglaskom na iskorištavanju naših ekonomskih potencijala

POLOŽAJ I ULOGA MLADIH

SBB želi, može i zna, kako da pojačanim programima zapošljavanja zadrži mlade ljudi u BiH. U tom cilju SBB ć podržati besplatno i obavezno osnovno i srednje obrazovanje i nastojati da mladima omogući kvalitetno obrazovanje, priznato u BiH i svijetu.
Mladi u BiH trebaju savremeno obrazovanje, u skladu sa standardima najrazvijenijih zemalja Zapada, obrazovanje koje će ujedinjavati i povezivati nas sa svijetom.

SBB se zalaže i izborit će se za bolju poziciju mladih u svim područjima njihovog djelovanja u društvu, posebno za njihovu veću ulogu u javnom životu i procesima odlučivanja.

VJERSKE ZAJEDNICE I SLOBODA VJERE

SBB se zalaže za jačanje viševjerskog ambijenta u BiH, koga treba razvijati i njegovati na principima humanizma, vjerske tolerancije i ljudske solidarnosti.

Opredijeljeni smo za slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijesti, za slobodno ispoljavanje vjerskih nazora, te slobodno obavljanje vjerskih obreda i poslova.

SBB podržava javne funkcije vjerskih zajednice, s obzirom da one imaju značajnu javnu ulogu u moralnom odgoju građana, afirmaciji humanizma i etike dobra, u obrazovanju i humanitarnim aktivnostima i slično.

Pred državom i zakonom sve vjerske zajednice moraju biti ravnopravne. SBB je za jednakost svih religija i vjerskih zajednica, te snažno podržava uspostavljeni međureligijski dijalog i zalaže se za dijalog između države i vjerskih zajednica.

TRŽIŠNA PRIVREDA

SBB se zalaže za strategiju razvoja BiH na bazi izvozno orijentirane privrede, poticanje izvozno orijentirane proizvodnje, stvaranje poslovnog ambijenta za domaća i strana ulaganja, kao i osiguranje vladavine prava uz efikasne mehanizme za borbu protiv korupcije i kriminala, što će doprinijeti povećanju zaposlenosti stanovništva.

SBB se snažno zalaže za uspostavljanje i funkcioniranje jedinstvenog tržišta na cijelom prostoru BiH, a što je onovna pretpostavka za razvoj i zaštitu domaće proizvodnje i otvaranje prema tržištima drugih zemalja.
Stav SBB-a je da, kada su u pitanju nacionalni resursi i infrastruktura – energija, telekomunikacije, putna i željeznička infrastruktura i drugo- država BiH mora imati odlučujući uticaj na njihov razvoj, kao svojevrsnih nacionalnih bogatstava, odnosno zadržavanje kontrolnog paketa državnog vlasništva.

SBB smatra da razvoj infrastrukture u oblasti energije, putne i cestovne mreže, predstavlja jedan od preduvjeta integracijskih procesa u BiH i Evropi. Stoga ovi prioriteti trebaju biti utvrđeni na nivou države BiH, kako programski tako i izvedbeno.

SBB preferira strana ulaganja, ako ona donose dugoročni razvojni karakter. SBB se zalaže za izradu strategije razvoja poljoprivrede, stočarstva i turizma. Pri tome se mora poći od resursa kojima u ovim ranama kao zemlja raspolažemo, utvrditi prioritete u dostizanju standarda proizvodnje i pružanja, koji će biti konkurentni na međunarodnom tržištu, izraditi cjelovit sistem zaštite i stimulacije proizvodnje te imati na umu specifičnost poljoprivredne proizvodnje, stočarstva i turizma, u skladu sa tradicijom i klimatskim karakteristikama pojedinih regija u BiH.

ZAPOŠLJAVANJE

Stanovište SBB-a je da povećanje zaposlenosti mora biti centru razvojen i ekonomske politike, odonsno prvi prioritet u ekonomskom razvoju. Stoga ćemo se u SBB-u založiti za reformu sistema zapošljavanja u sljedećem pravcu:

Napraviti programe finansiranja projekata za poticanje zapošljavanja na svim nivoima vlasti te voditi posebnu brigu o zapošljavanju boračke populacije

Stimulirati razvoj privatnog sektora i obrtništva kroz olakšice za novozaposlene radnike i pogodnosti za nove mlade poduzetnike

Donijeti srategiju i ostvariti sve pretpostavke za otvaranje javnih radova, naročito prilikom gradnje cestovne i energetske infrastrukture

Mjerama ekonomske politike poticati zapošljavanje mladih stručnjaka i uskladiti program obrazovanja s potrebama zapošljavanja i razvoja

Osigurati povoljne uslove privređivanja u poljoprivredi, prije svega smanjivanjem poreznih opterećenja i povećanjem stimulacija za proizvodnju, te osiguravanjem povoljnih kreditita

Poduzeti efikasne mjere i rigorozne sankcije na suzbijanju rada „na crno“.

Poreznim i drugim olakšicama privući strani kapital

Stvaranje novih mogućnosti za veće zapošljavanje vidimo u otvaranju javnih radova, posebno izgradnji autoputeva, hidro i temoelektrana, stanogradnji i slično

Politička i pravna sigurnost treba omogućiti privlačenje sranog kapitala i ulaganje u ove oblasti

RAZVOJ SELA

SBB se zalaže da se mjerama ekonomske politike mora osigurati razvoj sela, te u iti tržišni položaj dovesti robne proizvođače na selu i druge proizvođače.
Razvojem poljoprivrede i stočarstva trebamo stvoriti osnove za masovniju domaću proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i druge zdrave hrane.

SBB će se boriti da poljoprivreda dobije zasluženo mjesto u društvu, s obzirom na ogromne mogućnosti za zapošljavanje u ovoj oblasti.

SBB će uložiti napore da se makroekonomskom politikom i drugim mjerama stvaraju pretpostavke za brže prevldavanje naslijeđenih tradicionalnih razlika između sela i grada, te je u tom smislu neophodno osigurati porebne uslove privređivanja u poljoprivredi i prerađivačko-prehrambenoj industriji

EKOLOGIJA

SBB će se zlagati za primjenu evropskih standarda u očuvanju zdrave životne sredine.

Boljom i organiziranijom ekološkom srategijom moraju se spriječiti novi izvori i vidovi razaranja prirodne sredine, što podrazumijeva da se u društvu stvori sistem ekološke kontrole i daleko veće sankcije za kršenje utvrđenih ekoloških normi.

SOCIJALNA POLITIKA

SBB podržava uvažavanje socijalne pravde, ekonomske efikasnosti, kreativnosti i poduzetnosti.

SBB smatra da je država, u službi stvaranja socijalne sigurnosti, obavezna radnicima osgurati zarađene penzije, kao rezultat njihovog minulog rada.
Penzioneri ne mogu postati socijalno marginalizirana grupa po okončanju radnog vijeka.

SBB se zalaže da se penzionerima osigura dostojanstven i materijalno siguran život. Za starosne, porodične, invalidske i boračke penzije, neophodno je osigurati stalne izvore finansiranja iz budžeta

SBB se zalaže z reformu i harmonizaciju ukupnog istema socijalne zaštite u BiH i osiguravanje neophodnog minimuma u vidu isplate socijalne pomoći svim ugroženim kategorijama.

Posebno smo u SBB-u opredijeljeni za brigu o borcima, starima, civilnim i vojnim invalidima, porodicama poginulih, raseljenim i izbjeglim osobama, kao i svim drugim ugroženim slojevima stanovništva

BORAČKA POPULACIJA

SBB je odlučan u nastojanjima da u oblsti boračko-invaliske zaštite, pomjenjuje dosadašnji obim prava boračkih kategorija, u skladu s njihovim potrebama i realnim mogućnostima države

Posebna pažnja bit će posvećena zapošljavanju pripadnika boračke populacije i članova njihovih porodica te školovanju i prekvalifikaciji ratnih veterana.

SBB smatra da je potrebno omogućiti ovoj populaciji povoljne kredite za pokretanje samostalnog biznisa. Zahtijevamo da prava branilca budu jednaka na teritoriji cijele BiH, bez obzira na njihovo sadašnje mjesto boravka

SBB se snažno zalaže za poštivanje postojećih zakonskih rješenja u uspostavu jedinstvenog boračkog fonda i registra korisnika. Posebnu pažnju SBB će posvetiti rješavanju stambenih problema ove populacije i kreditiranju njihovih potreba.

SREBRENICA

Srebrenica – područje najstrašnijeg masakra i genocida u BiH, za SBB je pitanje poebnog političkog, društvenog, moralnog i svakog drugog značaja, zbog čega ćemo mu, iz SBB-a, prilaziti s posebnom pažnjom i senzibilitetom, u smislu stvaranja uslova za masovniiji održivi povratak prognanon stanovništva, pokretanje privrede i zalaganje za dobijanje specijalnog statusa.

U skladu sa Rezolucijom Evropskog parlamenta, SBB će raditi na donošenju zakona o obilježavanju genocida u Srebrenici.

PORODICA I ODGOJ

SBB će promovirati vrijednosti porodice kao temelja stabilnog i zdravog društva. Zaštita porodice, odgoj i obrazovanje djece važan su segment politike SBB-a.

U svome djelovanju SBB će podržati borbu protiv narkomanije, prostitucije, alkoholizma, nasilja u školama i nasilja nad djecom.

Uložit ćemo napore za usvajanje zakonskih rješenja koja će stimulirati pomoć porodicama s više djece i tako zaustaviti negativan trend nataliteta, s obzirom da se u BiH rađa najmanje beba od svih zemalja regije.

Porodica i roditeljstvo su nužan uslov opstanka društvene zajednice. SBB se zalaže za dostojanstvo porodičnog života, materijalnu i emocionalnu sigurnost, slobodu i ravnopravnost svakog člana porodice.

SBB se zalaže za jačanje društvenih pretpostavki koje će omogućiti snažniju odgojnu ulogu porodice, zaštitu majčinstva i, ravnopravno i bez vanjskih pritisaka, punu slobodu ženi da odluči hoće li rađati i koliko će djece roditi.

KULTURA I UMJETNOST

SBB se zalaže za kulturnu politiku koja će osigurati duhovnu obnovu i reafirmaciju kulturnih tradicija svih nroda u BiH. Pri tome će nstojati da se reafirmiraju ne samo religijske nego i sveukupne duhovno-nacionalne tradicije.

SBB se zalaže za puno i slobodno međusobno povezivanje kultura naroda koji žive u BiH. Otuda je neophodno njegovati kulture svakog naroda podjednako, ali i sve ono što je zajedničko u kulturnom i historijskom naslijeđu Bošnjaka, Srba, Hrvata, Jevreja, Roma, Albanaca i drugih. SBB se ne želi odricati nijednog dijela kulturne baštine.

SBB će uložiti napore za očuvanje umjetničkih vrijednosti i stvaralaštva te pružanje materijalne podrške institucijama od značaja za umjtničku djelatnost, kao i na jačanju i osnivanju naučnih institucija kojih trenutno nema.

OBRAZOVANJE I NAUKA

SBB se zalaže sa usklađne nastavne programe na teritoriji cijele BIH, koji će zadovoljiti evropske i međunarodne standarde:

Poštivanje jezičkih, nacionalnih, kulturoloških, vjrskih i svih drugih prava i sloboda
Ravnopravnu upotrebu službenih jezika – boanskog, srpskog, hrvatskog – na cijeloj teritoriji zemlje

Obavezno i besplatno osnovno obrazovanje

Besplatno srednje obrazovanje u jvnim školama, koje mora biti obaveza države, što podrazumijeva i veći nivo socijalne sigurnosti učenika i podizanje nihovog standarda
Posebnu brigu o mladim talentima

Reformu visokog obrazovanja u skladu s evropskim propisima i visokim nastavnim standardima

Jačanje saradnje bh. univerziteta s evropskim i svjetskim visokoškolskim ustanovama, kroz razmjenu studenata, postdiplomaca i profesora, usavršavanje i specijalizacije u inozemstvu i transfer znanja

Snažnije invstiranje u nauku i one naučne projekte, kojima ćemo se približiti evropskom kvalittu življenja i uspješno sudjelovati u međunrodnoj podjeli rada

SPORT

SBB će posebnu pažnju pokloniti vrhunskom sportu, odnosno većoj materijalnoj podršci institucija države sportskim klubovima i masovnim sportovima.

Društvo koje ima zdrav odnos prema sportu, ozbiljno misli na voju budućnost

DIJASPORA I ISELJENIŠTVO

S obzirom na to da je milion bh. građana raseljeno van granica BiH, gdje su već dobili stalni boravak ili državljanstvo, SBB će posebnu pažnju posvećivti našem iseljeništvu i saradnji s njima.

SBB če prvenstveno raditi na institucionalnom povezivanju naših iseljenika s maticom, te sve vidove privredne, kulturne i obrazovne saradnje.

U SBB-u stojimo čvrsto uvjereni da svim građanima BiH u inozemstvu treba omogućiti da zdrže bh. državljanstvo, bez obzira na to da li naša zemlja ima bilateralne ugovore o dvojnom državljanstvu s tim državama ili ne.

SBB će se boriti da se stvore uslovi za povratak onih koji to žele, za njihovo brže i potpunije uključivanje u društvene i privredne tokove.